Föreningen

Att bli medlem i VSBB

Västsveriges Beridna Bågskyttar

Du kan betala in via swish 123 109 97 12 Eller sätta in via vårt Bankgiro 819-7535 Märk med namn.


Medlemsavgifter:

Familj 550:- (alla måste vara mantalskrivna på samma adress.)

Senior 250:-

Junior 200:-


Efter du satt in pengarna enligt ovan, maila marie@vastsverigesberidnabagskyttar.se med namn, adress, telefonnummer samt ditt fullständiga (12 siffror) personnummer.LICENS

Är du medlem i vår förening så kan du också lösa din tävlingslicens genom oss!

Priset är för senior: 300Kr

Junior 200KrMaila dina uppgifter till:

marie@vastsverigesberidnabagskyttar.seVästsveriges Beridna Bågskyttar Stadgar

Föreningen bildades 24 mars 2019

Uppdaterad 13 mars 2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Ändamål Den ideella föreningen ​Västsveriges beridna bågskyttar (VSBB) har startats med ändamålet att främja sporten beridet bågskytte genom att verka för att synliggöra sporten och öka antalet utövare. VSBB har som särskilda ändamål att, kring sätesorten, skapa en fysisk mötesplats där utövare av sporten får träffas och knyta kontakter samt byta erfarenheter med varandra och att anordna träningar och tävlingar i beridet bågskytte. Föreningen ska motverka all form av diskriminering.
2 § Föreningens namn m.m. Föreningens fullständiga namn är Västsveriges beridna bågskyttar vilket förkortas VSBB. Föreningens organisationsnummer är ​802523-395. Föreningen har sin hemort/säte i västra delen av sverige kring Göteborgs kommun.
3 § Sociala medier VSBBs kanaler på sociala medier ska endast innehålla information/innehåll om beridet bågskytte, bågskytte.
4 § Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
5 § Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
7 § Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
8 § Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9 § Tvist/skiljeklausul Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader
liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.
10 § Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3​ ​av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till ​Göteborgs djurskyddsförening.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap Medlem ​är person som verkar i enlighet med föreningens stadgar, anmält sig som medlem samt betalt medlemskap för året. Olika medlemskap kan förekomma. Mer information om detta finns på VSBBs hemsida (www.vsbb.se). ​Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller årsvis.
11 § Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem: - har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna - har rätt till information om föreningens angelägenheter - skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan - har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen - skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen - godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen - har rätt till att ​få tillgång till sina personuppgifter - ​har du rätt till att ​få felaktiga personuppgifter rättade - ​har du rätt till att ​få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga - ​har du rätt till att ​få veta hur länge VSBB kommer att lagra personuppgifterna Medlems deltagande i tävlingsverksamhet Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
VSBBs personuppgiftsansvarige, sparar dina ​personuppgifter​ (för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress). Personuppgiftsansvarig i VSBB är sittande sekreterare. Personuppgifter används i bland annat medlemsregister, i informationsutskick mm. Du godkänner också genom ditt medlemskap att föreningen kan lämna ut ditt namn, telefonnummer och mailadress till övriga medlemmar i föreningen. Medlemmar kan komma att erbjudas att presenteras via hemsidan med fotografi och/eller en kort presentation av sig själv. När du avslutar ditt medlemskap raderas alla uppgifter om dig.
ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på hemsidan. Har förslag väckts om större stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast ​fyra veckor ​ före årsmötet.
16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt Medlem som har betalt medlemsavgiften ​senast 30 dagar före mötet ​ och under mötesåret fyller lägst 15 år ​ har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 1:8 § och 1:9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är myndig medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 6. Fastställande av dagordning.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år och övriga 2 år. 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 15. Sammanträdets avslutande

21 § Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER

23 § Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas • verkställa av årsmötet fattade beslut • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen • ansvara för och förvalta föreningens medel • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 § • förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


28§ VSBBs namn får ej användas i samband eller för reklam som innebär privat vinning ekonomiskt för någon av VSBBs medlemmar.Klubbens etiska regler