Polsk Jaktbana

Västsveriges beridna bågskyttar

VSBB

Polsk jaktbana


Banan bör vara ungefär 500m lång och utlagd på ett fält eller i skogen, men beroende på terräng kan den variera mellan 400-700m.

Banan skall vara mellan 3-5m bred och avgränsad med staket på ömse sidor där inte terrängen ger en naturlig avgränsning.

Mindre hinder (max 0,5m höga) och mindre diken (max 0,75m breda) är tillåtna på banan.

Start och mål skall vara tydligt utmärkta med stolpar på ömse sidor, minst 135cm höga.

Minst 8 mål skall vara utplacerade längs banan, med ett minimum av 2 framåtskott, 2 sidoskott och 2 bakåtskott.

Vidare skall det finnas minst 1 mål på andra sidan (höger för högerskyttar) och 1 liggande på marken bredvid banan (1m) för ett nedåtskott (yarmaki)

Banan skall utformas så att den i möjligaste mån har samma svårighetsgrad för både höger- och vänsterskyttar. Om så behövs är det tillåtet att flytta mål mellan höger- och vänsterskyttar.

Det är tillåtet att skjuta mer än 1 pil per mål, men endast den högsta pilen räknas.

Skott skall göras med hästen i galopp annars får ryttaren 0 poäng på detta mål, oavsett om ett annat skott görs i galopp.

Pilarna får bäras i hand, bälte eller koger, eller en kombination av dessa.

Det är inte tillåtet att ha en pil nockad på strängen innan ekipaget passerat startlinjen.

Målen kan antingen vara WA (World Archery) tavelmål eller djurmål.

Om WA används skall avstånden till målen normalt vara 5-10m, men det är tillåtet att ha 1 långskott (25-30m) med stort mål och/eller 1 kortskott (3-5m) med litet mål.

WA mål skall vara Ø80cm med undantag av stort mål Ø122cm och litet mål Ø40cm.

WA målen poängsätts som fem-ringade med poängen utifrån och in 1-2-3-5-7 poäng.

Skjutavstånd till djurmålen väljes med hänsyn till storleken på målen men för normalstora mål (motsv. WA Ø80cm) skall de vara 5-10m.

Djurmålen poängsätts enligt följande:

  ◦Träff på tapeten men utanför djurkroppen: 1 poäng

  ◦Träff i djurkroppen: 3 poäng

  ◦Träff i yttre hjärtzon: 5 poäng

  ◦Träff i inre hjärtzon: 7 poäng

idealtiden beräknas med ett tempo av 350m/min, avrundat till närmast högre sekund.

Om ekipaget är snabbare än idealtiden räknas tidspoängen ut som skillnaden mellan idealtiden och ridtiden delat med 2 med 1 decimal, det vill säga ½ poäng per sekund.

För att ekipaget skall tillgodoräkna sig tidspoäng, måste ryttaren ha poänggivande träff i minst 3 mål, som dock inte behöver vara i följd. Ekipaget får alltid tillgodoräkna sig träffpoängen.

Om ekipaget är långsammare än idealtiden räknas tidsavdrag ut på samma sätt. Tidsavdrag görs oavsett antal träffade mål.

I den händelse att ekipaget får större tidsavdrag än träffpoäng på ett löp, ges 0 poäng för detta löp.

Om det finns kraftiga nedförslut (mer än 10%) har arrangören rätt att göra dessa delar till skrittsträckor. Början och slutet på dessa sträckor skall vara tydligt utmärkta och tidsfristen på dessa sträckor beräknas med ett tempo av 100 m/min. Om ett ekipage inte passerar hela skrittsträckan i skritt får ryttaren inte tillgodoräkna sig tidspoängen för detta löp.

Ekipagen skall göra vars 2 löp.

Ekipagen skall ges möjlighet till 1 provlöp omedelbart före gruppens första tävlingslöp, dock får inget skytte ske under provlöpet.

Om ryttaren faller av på banan eller ekipaget korsar någon av avgränsningarna, blir ekipaget diskvalificerat och får 0 poäng på detta löp.

Om detta inträffar under ekipagets första löp äger de rätt till att starta sitt andra löp, om det inte finns medicinska eller veterinärmedicinska skäl som hindrar fortsatt tävlande.

© All rights reserved.